Вашата чанта за пазаруване

НАЙ-ДОБРИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН CBD В НИДЕРЛАНДИЯ

Безплатна доставка над € 50

Условия за ползване

Тези Общи условия ще се използват от всички членове на CBD Point.

Конопени цветя: конопени продукти (т.е. конопени цветя) със съдържание на канабидиол (CBD) и тетрахидроканабинол (THC), по-малко или равно на <0,2% (в съответствие със законово разрешената граница от Кралския указ от 6 септември 2017 г.). Това се продава от CBD Point заедно с други видове цветни венчелистчета, билки и подправки и е предназначено като ароматизиращ продукт / естествена ароматна съставка, за използване като освежител за въздух или попури, т.е. разнообразна смес от естествени ароматни съставки.

Клиент: физическото или юридическото лице, което прави поръчка в CBD Point. В случай на закупуване на конопени цветя, клиентът трябва да е навършил 18 години и CBD Point си запазва правото да извърши проверка на личната карта.

Споразумение: споразумение относно покупката или поръчката на стока или услуга, която се предлага от CBD Point.

Член 1 - Определения

В тези условия се прилагат:

 • Предприемач: физическото или юридическо лице, което е член на CBD Point и което предлага продукти и / или услуги на потребители от разстояние;
 • Потребител: физическото лице, което не действа при упражняване на професия или бизнес и което сключва договор от разстояние с предприемача;
 • Договор от разстояние: споразумение, при което в контекста на система, организирана от предприемача за дистанционни продажби на продукти и / или услуги, до сключването на споразумението включително, се използва само една или повече техники за комуникация от разстояние;
 • Технология за комуникация от разстояние: означава, че може да се използва за сключване на споразумение, без потребителят и предприемачът да бъдат заедно в едно и също пространство едновременно;
 • Период на размисъл: периодът, в който потребителят може да се възползва от правото си на отказ;
 • Право на отказ: опцията за потребителя да отмени договора от разстояние в периода на охлаждане;
 • Ден: календарен ден;
 • Продължителност на сделката: договор от разстояние по отношение на поредица от продукти и / или услуги, чието задължение за доставка и / или покупка се разпределя във времето;
 • Траен носител: всяко средство, което позволява на потребителя или предприемача да съхранява информация, която е адресирана лично до него по начин, който позволява бъдещи консултации и непроменено възпроизвеждане на съхраняваната информация.

Член 2 - Самоличност на предприемача

cbdpoint
Базел

Член 3 - Приложимост

 • Тези общи условия се прилагат за всяка оферта от предприемача и за всеки договор от разстояние, сключен между предприемача и потребителя.
 • Преди да се сключи договорът, текста на тези общи условия се предоставя на потребителя. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора, се посочва, че общите условия, посочени в предприемачът и ще бъдат изпратени безплатно на възможно най-скоро, по искане на потребителя.
 • Ако договорът е сключен по електронен път с кола, независимо от предходния параграф, и преди сключването на договора, в текста на настоящите общи условия са направени по електронен път предоставя на потребителя по такъв начин, че потребителят в прост начин може да се съхранява на траен носител. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора, посочен в които общите условия могат да бъдат проверявани по електронен път и, че по искане на потребителя по електронен път или по друг начин ще бъде изпратена безплатно.
 • В случай, че освен тези общи условия се прилагат и конкретен продукт или услуга условия, втора и трета алинея се прилага и за потребителя в случай на противоречиви термини винаги разчитат на приложимата разпоредба, която е най-благоприятна за него е.

Член 4 - Офертата

Ако офертата е с ограничен срок на действие, или при определени условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.
Офертата съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти и / или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да позволи на потребителя да направи правилна оценка на офертата.

Ако предприемачът използва изображения, това са истинско представяне на предлаганите продукти и / или услуги. Очевидните грешки или грешки в офертата не са обвързващи за предприемача.

Всяка оферта съдържа такава информация, че на потребителя е ясно какви права и задължения са свързани с приемането на офертата. Това се отнася по-специално:

 • цената с включени данъци;
 • възможните разходи за доставка;
 • начина, по който споразумението ще бъде сключено и кои действия са необходими за това;
 • дали е приложимо или не правото на отказ;
 • начина на плащане, доставка или изпълнение на споразумението;
 • срокът за приемане на офертата или срокът за спазване на цената;
 • нивото на тарифата за комуникация от разстояние, ако разходите за използване
 • технологията за комуникация от разстояние се изчислява на база, различна от основната ставка;
 • ако споразумението е подадено след сключването, как потребителят може да се консултира с него;
 • начинът, по който потребителят може да получи информация за действия, които не желае преди сключването на споразумението, както и начинът, по който може да ги коригира преди сключването на споразумението;
 • всички езици, на които освен холандски може да се сключи споразумението; поведенческите кодове, на които е подчинен предприемачът, и начинът, по който потребителят може да се консултира с тези поведенчески кодове по електронен път; и
 • минималната продължителност на договора от разстояние в случай на споразумение, което обхваща непрекъснатата или периодична доставка на продукти или услуги.

Член 5 - Споразумението

 • Споразумението е предмет на разпоредбите на параграф 4, сключени по време на приемане от страна на потребителя на офертата и да отговарят на съответните условия.
 • Ако потребителят е приел офертата по електронен път, предприемачът незабавно ще потвърди получаването на приемането на офертата по електронен път. Докато получаването на това приемане не е потвърдено, потребителят може да прекрати споразумението.
 • Ако споразумението се създава по електронен път, търговецът ще вземе подходящи технически и организационни мерки за защита на електронния обмен на данни и той ще се гарантира сигурността на уеб среда. Ако потребителят може да плати по електронен път, търговецът ще предприеме подходящи предпазни мерки за безопасност.
 • Предприемачът ще изпрати следната информация с продукта или услугата, писмено или по такъв начин, че да може да бъде съхраняван от потребителя по достъпен начин на траен носител:
  адресът за посещение на бизнес местоположението на предприемача, където потребителят може да отиде с оплаквания
  условията, при които и начинът, по който потребителят може да упражни правото на отказ, или ясно изявление относно изключването на правото на отказ;
 • информация за съществуващо следпродажбено обслужване и гаранции;
 • информацията, включена в член 4, параграф 3 от настоящите условия, освен ако предприемачът вече е предоставил тази информация на потребителя преди изпълнението
 • на споразумението;
 • изискванията за анулиране на споразумението, ако споразумението е с продължителност повече от една година или е с неопределен срок.
  Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten e de bepaling in het vorige kapa slechts van toepassas op de eerste lovering.

Член 6а - Право на отказ при доставка на продукти

Когато купува продукти, потребителят има възможност да развали договора, без да посочва каквато и да е причина в рамките на четиринадесет дни. Този период започва в деня след получаване на продукта от или от името на потребителя.
През този период потребителят ще се отнася внимателно с продукта и опаковката.

Той ще разопакова или използва продукта само доколкото е необходимо, за да прецени дали желае да го запази. Ако се възползва от правото си на отказ, той ще върне продукта с всички аксесоари и - ако е разумно възможно - в оригиналното състояние и опаковката на предприемача, в съответствие с разумните и ясни инструкции, предоставени от предприемача.

Член 6б - Право на отказ при предоставяне на услуги

Когато предоставя услуги, потребителят има възможност да развали споразумението, без да посочва каквато и да е причина в рамките на четиринадесет дни, считано от деня на сключване на споразумението.

За да се възползва от правото си на отказ, потребителят ще се съсредоточи върху разумните и ясни инструкции, предоставени от предприемача с офертата и / или най-късно при доставката.

Член 7 - Разходи в случай на оттегляне

 • Ако потребителят се възползва от правото си на отказ, разходите за обратната пратка ще бъдат понесени най-много.
 • Предприемачът ще възстанови всички плащания, получени от потребителя, включително, когато е приложимо, разходите за доставка, без забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни след деня, в който тя е информирана за решението на потребителя да се откаже от договора.
 • Предприемачът извършва изплащането, като използва същия метод на плащане, използван от потребителя по време на първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на плащане и при положение, че потребителят не може да понесе никакви разходи в резултат на такова изплащане.
 • Допълнителните разходи в резултат на изричния избор на потребителя да избере различен начин на доставка от най-евтината стандартна доставка, предлагана от компанията, няма да бъдат възстановени от предприемача.
 • Освен ако компанията не е предложила да прибере самата стока, тя може по силата на договори за продажба да задържи възстановяването, докато не получи обратно всички стоки или докато потребителят не демонстрира, че е върнал стоката времето пада първо.

Член 8 - Изключване на правото на отказ

Ако потребителят няма право на отказ, това може да бъде изключено от предприемача само ако предприемачът ясно е заявил това в офертата, поне навреме за сключване на споразумението.
Изключването на правото на отказ е възможно само за:

 • договори за услуги след пълно изпълнение на услугата, ако изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и при условие, че потребителят е признал, че ще загуби правото си на отказ веднага щом компанията изпълни изцяло договора;
 • доставката или предоставянето на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които дружеството няма влияние и които могат да възникнат в периода на отказ;
 • доставката на стоки, произведени според спецификациите на потребителя или които са ясно предназначени за конкретно лице;
 • доставката на стоки, които се развалят бързо или с ограничен срок на годност;
 • доставката на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиената и на които пломбата е счупена след доставката;
 • доставката на стоки, които по своя характер са необратимо смесени с други продукти след доставката;
 • доставката на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, но доставката на която може да стане само след 30 дни, а действителната стойност зависи от колебанията на пазара, върху които дружеството няма влияние;
 • договори, при които потребителят специално е поискал от компанията да го посети за спешни ремонти или поддръжка; Ако обаче по време на такова посещение компанията предоставя допълнителни услуги, които потребителят не е изрично поискал, или доставя стоки, различни от резервни части, необходими за извършване на поддръжката или ремонта, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки от приложение;
 • доставката на запечатани аудио и запечатани видеозаписи и запечатан компютърен софтуер, на който пломбата е счупена след доставката;
 • доставката на вестници, списания или списания, с изключение на договори за абонамент за такива публикации;
  споразумения, сключени по време на публичен търг;
 • предоставяне на настаняване, различно от жилищни цели, транспорт, услуги под наем на автомобили, кетъринг и услуги, свързани с развлечения, ако в споразуменията е предвидена конкретна дата или период на изпълнение;
 • доставката на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и ако потребителят е признал, че ще загуби правото си на отказ в резултат на това;
  договорите за залагане и лотарийни услуги.

Член 9 - Цената

 • По време на периода на валидност, посочен в офертата, цените на предлаганите продукти и / или услуги няма да бъдат увеличени, с изключение на ценови промени поради промени в ставките на ДДС.
 • Независимо от предходната алинея, бизнес с продуктите или услугите, чиито цени са обект на колебанията на финансовия пазар и когато предприемачът няма контрол, при променливи цени. Тези колебания и на факта, че всички ценови цели, са в офертата.
 • Увеличението на цените в рамките на 3 месеца се допускат само след сключването на договора, ако те са в резултат на законови и подзаконови актове.
 • Увеличението на цените 3 месеца след сключване на договора, се допускат само ако търговецът се е съгласил и:
  те са резултат от законови разпоредби или разпоредби; или
  потребителят има правото да отмени споразумението в деня, в който увеличението на цената влиза в сила.
 • Цените, посочени в гамата от продукти или услуги, включват ДДС.

Член 10 - Съответствие и гаранция

Предприемачът гарантира, че продуктите и / или услугите отговарят на споразумението, спецификациите, посочени в офертата, разумните изисквания за стабилност и / или използваемост и правните разпоредби, съществуващи към датата на сключване на споразумението и / или правителствени разпоредби.

Схемата, предлагана от търговеца, производителя или вносителя като гаранция, не засяга правата и твърденията, които потребителят може да твърди по отношение на недостатък в изпълнението на задълженията на търговеца към търговеца въз основа на закона и / или или споразумението за разстояние.

Член 11 - Доставка и изпълнение

 • Търговецът ще отнеме най-голяма грижа при получаване и изпълнение на поръчки за продукти и при разглеждане на заявленията за предоставяне на услуги.
 • Мястото на доставка е адресът, който потребителят е съобщил на компанията.
 • При надлежно спазване на посоченото в член 4 от настоящите общи условия, компанията ще изпълнява приетите поръчки експедитивно, но не по-късно от 30 дни, освен ако не е договорен по-дълъг срок за доставка. Ако доставката се забави или ако поръчка не може да бъде изпълнена или само частично, потребителят ще бъде уведомен за това не по-късно от един месец след подаване на поръчката. В този случай потребителят има право да прекрати споразумението безплатно, да поиска еквивалентен заместващ продукт или да получи обезщетение.
 • В geval van ontbinding съответства het vorige капак zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Ако доставката на поръчана стока се окаже невъзможна, предприемачът ще се постарае да направи наличен заместващ артикул. Най-късно при доставката ще бъде посочено по ясен и разбираем начин, че се доставя заместващ артикул. За заместващи артикули не може да бъде изключено правото на отказ. Разходите за връщане на пратката са за сметка на предприемача.
 • Рискът от повреда и / или загуба на продукти се носи от предприемача до момента на доставка до потребителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

Член 12 - Сделки с продължителност

Потребителят може да анулира споразумение, което е сключено за неопределен период от време, по всяко време при надлежно спазване на договорените правила за прекратяване и срок на предизвестие най-много един месец.
Договор, който е сключен за определен период, има максимална продължителност две години. Ако е договорено договорът за разстояние да бъде удължен, ако потребителят мълчи, договорът ще бъде продължен като договор за неопределен период от време, а срокът за анулиране след продължаване на договора ще бъде максимум един месец.

Член 13 - Плащане

Освен ако не е уговорено друго, дължимите от потребителя суми трябва да бъдат платени в рамките на четиринадесет дни след доставката на стоките или, в случай на споразумение за предоставяне на услуга, в рамките на 14 дни след издаването на документите, свързани с това споразумение.

При продажба на продукти на потребителите може да се предвиди частично или пълно предплащане в общи условия (по време на периода на отказ).
Wanneer vooruitbetaling е bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Потребителят е длъжен незабавно да докладва на предприемача неточности в предоставените или посочени данни за плащане. В случай на неплащане от потребителя, предприемачът има право, при спазване на законови ограничения, да начисли разумни разходи, предварително известни на потребителя.

Член 14 - Процедура за подаване на жалби

Предприемачът има широко разгласени оплаквания и се занимава с оплаквания по тази процедура.
Оплакванията за изпълнение на споразумението трябва да бъдат подадени незабавно, пълно и ясно описани на предприемача, след като потребителят установи дефектите.

На подадените жалби до предприемача ще бъде отговорено в срок от 14 дни от датата на получаване. Ако дадена жалба изисква предвидимо по-дълго време за обработка, предприемачът ще отговори в рамките на периода от 14 дни с съобщение за получаване и индикация, когато потребителят може да очаква по-подробен отговор.

Жалба за продукт, услуга или услуга на предприемача може да бъде подадена и чрез формуляр за жалба на потребителската страница на уебсайта на CBD Point. www.cbdpoint.be След това жалбата ще бъде изпратена както до съответния предприемач, така и до CBD Point.
Ако жалбата не може да бъде разрешена чрез взаимна консултация, възниква спор, който е предмет на процедурата за уреждане на спорове.

Член 15 - Спорове

Единствено белгийското законодателство се прилага за споразумения между предприемача и потребителя, за които се прилагат тези общи условия.

Член 16 - Допълнителни или различни разпоредби

Допълнителни или отклоняващи се от тези общи условия условия могат да не бъдат в ущърб на потребителя и трябва да бъдат записани в писмена форма или по такъв начин, че да могат да се съхраняват по достъпен начин на траен носител.

Член 17 - Изменения на общите условия на CBD Point

Промените в тези условия ще влязат в сила едва след като бъдат публикувани по подходящ начин, с уговорката, че приложимите промени по време на срока на офертата ще надделеят най-благоприятното условие за потребителя.

Член 18 - Кражба на самоличност и измама с кредитни карти

За да гарантира безопасността на вашето онлайн посещение, CBD Point работи само с признати партньори по сигурността. По този начин загубата или кражбата на вашите данни за самоличност се свеждат до минимум. CBD Point вярва, че е взел всички възможни и подходящи предпазни мерки и по този начин действа като нормален, перспективен и внимателен онлайн посредник. Следователно евентуална кражба на самоличност или (финансова) кражба не може да бъде позовавана срещу CBD Point.

Всички продукти на CannaCans са произведени в Холандия от Aromed BV и са снабдени с необходимия G-стандарт и Skal сертификат.

Безплатна доставка

При всички поръчки над € 50 евро

Не е доволен, връщане на парите

30-дневна гаранция за връщане на парите

Бърза доставка

Бърза доставка, всичко на склад

100% сигурно плащане

iDeal / Mister Cash / Paypal